| Beta Version

प्रशासन

सुश्री तनु सरीन

कार्यक्रम सहायक समन्वयक
दूरभाष/ एक्सटेंशन नं. : 26511538/319
ई-मेल : tsareen.00@gmail.com

श्रीमती रेनू कत्याल

निजी सहायक
दूरभाष/ एक्सटेंशन नं. : 26511538/324
ई-मेल : renukatyal.ncert11964@gmail.com

के.के शर्मा

एम.टी.एस
दूरभाष/ एक्सटेंशन नं. : 26511538/324

श्री लाल जी यादव

एम.टी.एस
दूरभाष/ एक्सटेंशन नं. : 26511538/324
ई-मेल : laljiyadav1061@gmail.com